จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานเนื่องในพิธีทอดผ้าป่า

วันที่ 14 ต.ค. 2564 ที่ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน และย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และเข้ารับมอบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ตามวันและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดจะกำหนด
สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย กองบาลีสนามหลวง กองงานพระธรรมทูต กองธรรมสนามหลวง และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึงเป็นทุนเล่าเรียนสำหรับคณะวิปัสสนาจารย์ พระธรรมทูต โรงเรียนปริยัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรม ให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม