สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม มีนายอุบล เดชอุ่ม สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี ผู้แทน ธ.ก.ส. สาขาสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการปกติ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์บริการชุมชนตำบลตะค่า จำกัด 2.โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและอื่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด และสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด รวม 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 9,590,000 บาท ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้ให้สหกรณ์แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์พร้อมทั้งส่งคำขอกู้เงิน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการประกอบอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ ที่ประสบปัญหา เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทำให้มีรายได้ที่แน่นอน โดยการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตด้วยหลักวิชาการและการใช้เทคโนโลยี ก่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นการต่อยอดการดำเนินธุรกิจในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับสนับสนุนการจัดทำแหล่งน้ำ ให้มีความพร้อมทำการเกษตรและสามารถปลูกพืชเสริม พืชแซม และพืชร่วม หรือการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ โดยการสนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม