ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้จัดประชุมส่วนราชการและเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสุพรรณบุรี  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายสื่อมวลชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 30 คน  เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นางสาวดวงแก้ว  เลิศรัตนรังษี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยถึงสาระสำคัญของการประชุมหารือในครั้งนี้ว่า เป็นการร่วมกันพิจารณาถึงภารกิจภาพรวม บทบาทหน้าที่ของการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยแจ้งสรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมชี้แจงแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ ต่อเรื่องสื่อสารสำคัญ ประจำปี ที่จะสื่อสารไปยังประชาชน และแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 รวมถึงการบริหารจัดการประเด็นในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชน เชื่อมโยงกับเรื่องสื่อที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1) การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศในปี พ.ศ.2565  2) การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19   3) ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์วิด-19 แบบเชิงรุก  4) ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New Normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด-19 ในระยะยาว  5) การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว 6) ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย 7) การปราบปรามทุจริต และความโปร่งใสของรัฐ และเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) APEC 2022 & Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ 2) Tech and Innovation นวัตกรรมไทย ไฮ – เทคโนโลยี 3) Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก 4) Thai Culture…Universal Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล  นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือเครือข่ายสื่อมวลชนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี(แบรนด์น้องเหน่อ) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุม นำเสนอแนวทางและประเด็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชนที่จะดำเนินการในปี 2565 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม