จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

วันนี้ (29 ธ.ค. 64) ที่บริเวณด้านข้างปั้มน้ำมัน ปตท.ถนนสาย 340 สุพรรณบุรี – กรุงเทพฯ ตัดถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไป ท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลาย ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ ทั้งปัจจัย ด้านคน และยานพาหนะ  และขอให้ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ปรับแผนการ ใช้กลไกของท้องที่ในรณรงค์ดูแลผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ควบคุม สอดส่อง ดูแล ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ อีกทั้ง ต้องใช้ด่านครอบครัว โดยให้สมาชิกในครอบครัวคอยเฝ้าระวังตักเตือน และป้องปรามสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ประกอบกับอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัดและต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน
ด้านนายปภินวิช ละอองแก้ว  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะ "ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)" บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหน่วยทหารในพื้นที่ ภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน/หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ ประชาชน และจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม